DONATORI

              

 

O NAMA

 

U okviru svoje programske humanitarne djelatnosti,cjelokupna aktivnost udruženja sadrži opće i posebne ciljeve.

 

   Opći ciljevi su:

-          Udruženje Muslimanskog dobrotvornog društva, zastupa ideje međunarodnih humanitarnih asocijacija,unapređuje međunarodnu saradnju, sarađuje sa nadležnim organima (Općina,Kanton,Federacija,RS,Brčko Distrikt BiH) drugim udruženjima koji imaju iste ili slične programske ciljeve.

-          Obavljanje aktivnosti iz domena humanitarne djelatnosti.

-          Pružanje svih usluga stanovništva i žrtvama oružanih sukoba u skladu sa Ženevskom konvencijom o humanitarnoj djelatnosti.

-          Pružanje pomoći žrtvama prirodnih nesreća i drugih izvanrednih stanja.

-          Posebni ciljevi su poslovi koje društveno politička zajednica povjeri udruženju.   

 

    Pod humanitarnom djelatnošću iz prethodnog člana podrazumjeva se: 

-          Neposredno ili posredno pružanje humanitarne pomoći stanovništvu koje je u stanju socijalne potrebe u vidu novca, hrane i drugih roba i usluga, bez nadoknada.

-          Pod stanjem socijalne potrebe podrazumjeva se trajno ili privremeno stanje građana u kome bez pomoći ne mogu osigurati osnovne životne potrebe u ishrani, obući, odjeći,stanovanju i slično a da je to stanje nastalo van njihove volje ili kao posljedica umanjenih psiho-fizičkih sposobnosti odnosno nesposobnosti za život pojedinca tako i grupe građana.

 

    Djelatnosti koje će udruženje prioritetno obavljati su:

-          Prikupljati od građana odnosno fizičkih i pravnih lica, robe i novac te neposredno ili posredno vršiti podjelu korisnicima humanitarne pomoći.

-          Pomaganje izgradnje ili financiranje izgradnje i opremanja ustanova ili institucija za pružanje usluga socijalne, zdravstvene i dječije zaštite, obrazovanja, odgoja, nauke, kulture,sporta i drugog.

-          Osnivanje privrednih subjekata kao posebnih pravnih lica za obavljanje privrednih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom udruženja.

-          Povezivanje obitelji izbjeglih i raseljenih.

-          Organiziranja povratka svi na svoje i povratka imovine.

-          Pružanje prijeko potrebne pomoći u kući invalidima, starim osobama i djeci bez roditeljskog staranja.

-          Vođenjem, financiranjem ili pomaganje rada kolektivnih smještaja izbjeglica i raseljenih lica.

-          Pružanjem neposredne psiho-socijalne i materijalne pomoći i podrške samohranim majkama,djeci bez roditeljskog staranja,hroničnim bolesnicima i ranjenicima, invalidima,starim licima i djeci uopće.

-          Organiziranjem raznih kurseva i tečajeva u humanitarne svrhe,te izdvajanjem odgovarajućih dokaza dokumenata da su isti uspješno završeni.

-          Organizovanje kulturnih,sportskih i drugih manifestacija u humanitarne svrhe.

-          Drugim aktivnostima kojima se posredno ili neposredno pruža humanitarna pomoć stanovništvu a nisu u suprotnosti sa zakonom.

-          Sve navedene djelatnosti udruženje obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima i Ženevskom konvencijom.

 

                                                           

 U posebne ciljeve udruženja spada:

-          Organizovanje i otvaranje Narodne kuhinje,radi prehrane socijalno ugroženog stanovništva,koju treba kontinuirano snabdijevati sa odgovarajućim prehrambenim artiklima.

-          Prikupljenje i raspodjela lijekova,hrane,odjeće,obuće i drugih humanitarnih roba dobivenih od naprijed navedenih načina.