DONATORI

              

 

STATUT MERHAMETA BIHAĆ

 

- SKUPŠTINA UDRUŽENJA     15  ČLANOVA

- UPRAVNO ODBOR                  5  ČLANOVA

- NADZORNI ODBOR                3   ČLANA

 

 

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA   FIKRET DRAGANOVIĆ 

Rođen sam 15.09.1958 godine u Stijeni općina Cazin . Osnovnu i srednju školu sam završio u Bihaću. Angažiran sam  u Merhametu Bihać od 1991 godine kao član Osnivačke Skupštine. Godine 1997 sam izabran u Upravni odbor udruženja, a 2002 i za  predsjednika Merhameta Bihać. Od 2006 - 2009 godine po Zakona o sukoba interesa BiH morao sam odstupiti s tog mjesta jer sam postao Vijećnik u Općinskom vijeću Bihać u mandatu 2000 – 2004 i 2004-2008 godine. Sav moj angažman je na volonterskom principu bez bilo kakvih primanja od strane Merhameta.

U proteklom vremenu smo uspjeli od nejakog udruženja stvorimo respektabilno humanitarno udruženje koje vodi brigu o 300 korisnika Narodne kuhinje a povremeno sa prehrambenim paketima 1-4 puta godišnje obradujemo oko 600 porodica.

 

 

 

 

STATUT UDRUŽENJA  MUSLIMANSKIOG  DOBROTVORNOG  DRUŠTAVA  »MERHAMET - BIHAĆ»

 

Na  osnovu  člana 11. i člana 12. a u vezi  sa  članom 15. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (Službene novine br. 45/02), Osnivačka  Skupština  Muslimanskih dobrotvornih društava  » MERHAMET - BIHAĆ  « održanoj dana  17.12.2003, godine u Bihaću  d o n o s i

 

 

 

S   T   A   T   U   T

 

 UDRUŽENJA  MUSLIMANSKIOG  DOBROTVORNOG  DRUŠTAVA  »MERHAMET - BIHAĆ»

 

 

1.     OPĆE ODREDBE

 

                                                              Član  1.

 

 

 

 Udruženja Muslimanskih dobrotvornih društava » MERHAMET  BIHAĆ«,  (u daljem tekstu  udruženje ) osnovano je kao nevladino i van stranačko udruženje na principima humanizma, moralnim načelima i standardima međunarodne zajednice,radi pružanja  neposredne i posredne humanitarne pomoći licima koja se nalaze u stanju socijalne ugroženosti i potrebe,bez uvjetovanja u pogledu njihove teritorijalne, rasne, nacionalne, vjerske i političke pripadnosti.

 

                                                          Član  2.

 

         Statut udruženja sadrži :  

 

-          Naziv i sjedište

 

-          Ciljevi i djelatnost

 

-          Zastupanje i predstavljanje

 

-          Organi udruženja,njihove ovlasti,način imenovanja i opoziva,trajanja mandata,kvorum i pravila glasanja,uključujući i pitanja u kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkcija lica ovlašćenog da saziva Skupštinu.

 

-          Oblik i sadržaj pečata

 

-          Sticanje i raspolaganje sa imovinom udruženja.

 

-          Način donošenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu.

 

-          Postupak za donošenje Statuta,izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata.

 

-          Uvjete i način učlanjenja,prestanak članstva,kao prava i dužnosti i odgovornosti članova.

 

-          Uvjeti  postupak za pripajanje,razdvajanje,transformaciju i prestanak rada.

 

-          Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada.

 

 

   2.  NAZIV I SJEDIŠTE

 

                                                             Član  3.

 

 

           Puni naziv udruženja je : Udruženje Muslimanskog dobrotvornog društva

 

                                   » MERHAMET -  BIHAĆ« ,

 

                         sa sjedištem u Bihaću, ul. Bedem br.10,

 

                       skraćeni naziv je  » MERHAMET -  BIHAĆ«.

 

  

 

                                                            Član  4.

 

 

        Udruženje djeluje na području Unsko – Sanskog kantona a određeneprpgramske zadatke ostvarivati u inozemstvu preko svojih ogranaka, predstavništava ili pojedinaca, koje formira odnosno angažuje kroz saradnju.

 

Udruženje može, ukoliko se za  to steknu uvjeti da se priključi i pridruži jedinstvenoj organizaciji »MERHAMETA« BiH, ukoliko ona budu formirana i osnovana u skladu sa zakonskim propisima i aktima kao i drugim organizacijama koje posluju na istim principima.

 

Odluka o udruživanju – pripajanju kao i razdvajanju odnosno transformaciji udruženja donosi Skupština sa 2/3 brojem glasova.                                   

 

 

 

        3.  PEČAT, AMBLEM  I  ZASTAVA  UDRUŽENJA 

 

                                                            Član   5.

 

           Udruženje  ima svoj pečat,amblem i štambilj.

 

-          Pečat je okruglog oblika  promjera 35 mm sa dubinom slova 1,5 mm sa kružno upisanim tekstom na bosanskom jeziku, latinicom i to kako slijedi : Udruženje muslimanskog dobrotvornog društva « MERHAMET -  BIHAĆ« ,eventualno i dodatak naziva viših organizacija udruženja.U sredini pečata je polumjesec čiji su kraci okrenuti nadesno,a u njegovoj šupljini je stilizovano slovo »M« sa dodatnim polukružnim linijama koje opisuju mjesec sa vanjske strane.

 

-          Amblem udruženja je polumjesec u čijoj šupljini je stilizovano slovo »M« kako stoji u prethodnom stavu ovog člana.

 

-          Štambilj je poluokruglog oblika veličine 6 x 2,5 cm sa istim tekstom kao i u pečatu,a u produžetku istaknuto je prostor i oznaka za prijem pošte.Štambilj skladišta je isti kao i prethodni,samo što je prilagođen potrebama skladišta.

 

-          O potrebi  većeg broja pečata i štambilja na prijedlog predsjednika Upravnog odbora donosi posebnu odluku.

 

-          Udruženje koristi zastavu »MERHAMET« koja je jedinstvena za čitavu BiH

 

 

        4.   CILJEVI  I  DJELATNOST  UDRUŽENJA

 

                                                               Član  6.

 

      U okviru svoje programske humanitarne djelatnosti,cjelokupna aktivnost udruženja sadrži opće i posebne ciljeve.

 

 

                                                             Član   7.

 

           Opći ciljevi su:

 

-          Udruženje Muslimanskog dobrotvornog društva, zastupa ideje međunarodnih humanitarnih asocijacija,unapređuje međunarodnu saradnju, sarađuje sa nadležnim organima (Općina,Kanton,Federacija,RS,Brčko Distrikt BiH) drugim udruženjima koji imaju iste ili slične programske ciljeve.

 

-          Obavljanje aktivnosti iz domena humanitarne djelatnosti.

 

-          Pružanje svih usluga stanovništva i žrtvama oružanih sukoba u skladu sa Ženevskom konvencijom o humanitarnoj djelatnosti.

 

-          Pružanje pomoći žrtvama prirodnih nesreća i drugih izvanrednih stanja.

 

-          Posebni ciljevi su poslovi koje društveno politička zajednica povjeri udruženju.

   

 

                                                               Član  8.

 

    Pod humanitarnom djelatnošću iz prethodnog člana podrazumjeva se:

 

-          Neposredno ili posredno pružanje humanitarne pomoći stanovništvu koje je u stanju socijalne potrebe u vidu novca, hrane i drugih roba i usluga, bez nadoknada.

 

-          Pod stanjem socijalne potrebe podrazumjeva se trajno ili privremeno stanje građana u kome bez pomoći ne mogu osigurati osnovne životne potrebe u ishrani, obući, odjeći,stanovanju i slično a da je to stanje nastalo van njihove volje ili kao posljedica umanjenih psiho-fizičkih sposobnosti odnosno nesposobnosti za život pojedinca tako i grupe građana.

 

 

                                                             Član   9.

 

           Djelatnosti koje će udruženje prioritetno obavljati su:

 

-          Prikupljati od građana odnosno fizičkih i pravnih lica, robe i novac te neposredno ili posredno vršiti podjelu korisnicima humanitarne pomoći.

 

-          Pomaganje izgradnje ili financiranje izgradnje i opremanja ustanova ili institucija za pružanje usluga socijalne, zdravstvene i dječije zaštite, obrazovanja, odgoja, nauke, kulture,sporta i drugog.

 

-          Osnivanje privrednih subjekata kao posebnih pravnih lica za obavljanje privrednih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom udruženja.

 

-          Povezivanje obitelji izbjeglih i raseljenih.

 

-          Organiziranja povratka svi na svoje i povratka imovine.

 

-          Pružanje prijeko potrebne pomoći u kući invalidima, starim osobama i djeci bez roditeljskog staranja.

 

-          Vođenjem, financiranjem ili pomaganje rada kolektivnih smještaja izbjeglica i raseljenih lica.

 

-          Pružanjem neposredne psiho-socijalne i materijalne pomoći i podrške samohranim majkama,djeci bez roditeljskog staranja,hroničnim bolesnicima i ranjenicima, invalidima,starim licima i djeci uopće.

 

-          Organiziranjem raznih kurseva i tečajeva u humanitarne svrhe,te izdvajanjem odgovarajućih dokaza dokumenata da su isti uspješno završeni.

 

-          Organizovanje kulturnih,sportskih i drugih manifestacija u humanitarne svrhe.

 

-          Drugim aktivnostima kojima se posredno ili neposredno pruža humanitarna pomoć stanovništvu a nisu u suprotnosti sa zakonom.

 

-          Sve navedene djelatnosti udruženje obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima i Ženevskom konvencijom.

 

 

 

                                                              Član   10

 

                 U posebne ciljeve udruženja spada:

 

-          Organizovanje i otvaranje Narodne kuhinje,radi prehrane socijalno ugroženog stanovništva,koju treba kontinuirano snabdijevati sa odgovarajućim prehrambenim artiklima.

 

-          Prikupljenje i raspodjela lijekova,hrane,odjeće,obuće i drugih humanitarnih roba dobivenih od naprijed navedenih načina.

 

 

       5.  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

 

                                                             Član  11.

 

-          » MERHAMET BIHAĆ «  zastupa i predstavlja predsjednik udruženja koji je po funkciji predsjednik Upravnog odbora.                     .

 

 

 

       6.   UVJET  I  NAČIN  UČLANJENJA,  PRESTANAK  ČLANSTVA

 

                          KAO  PRAVA  I  DUŽNOSTI  ČLANOVA

 

 

                                                            Član  12.

 

-          Članovi udruženja mogu biti fizička i pravna lica a to postaju potpisivanjem pristupnice.

 

-          Članovi udruženja mogu biti i maloljetne osobe čiju pristupnicu potpisuje roditelj ili startatelj.

 

-          Pravna lica,udruženja i druge institucije mogu postati i kolektivni članovi udruženja ako prihvataju Statut i Program udruženja  i o tome se pismeno izjasne.

 

-          Odluke iz prethodnog stava donose Skupštine udruženja 2/3 većinom glasova, odnosno drugo nadležno tijelo kod drugih pravnih lica.

 

-          Članovi plaćaju članarinu a visinu članarine određuje Upravni odbor a o većoj članarini svaki član osobno odlučuje koju želi plaćati.

 

 

                                                            Član  13.

 

 

-          Pored Redovni postoje i Počasni članovi udruženja .

 

-          Počasnim članom udruženja se postaje posebnim zaslugama za rad i razvoj udruženja a Upravni odbor proglašava Počasne članove.

 

-          Članovi utemeljitelji,veliki donatori ili oni koji su na neki drugi način doprinjeli i iskazali svoj humanizam dobijaju priznanja u obliku zahvalnice,plakete a o čemu odlučuje Upravni odbor.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Član  14. 

 

 

 

-          Svaki član ima pravo da učestvuje u radu udruženja kroz davanje prijedloga i pokretanja raznih inicijativa,zatim da bira i da bude biran u organe  udruženja.

 

-          Pravo je svakog člana udruženja da bude informiran o radu udruženja kao i javnošću rada svih organa udruženja, putem biltena ili izvještaja koji se podnose Skupštini. 

 

 

 

                                                     Član   15.

 

 

 

-          O članovima udruženja se vodi evidencija a način vođenja evidencije određuje predsjednik. 

 

 

 

                                                    Član   15.

 

 

 

-          Članstvo u udruženju prestaje :

 

-          Istupanjem iz članstva,

 

-          Neplaćanjem članarine,

 

-          Isključenjem na osnovu odluke Upravnog odbora,na koju se može uložiti prigovor Skupštini o kojoj svoje mišljenje daje Predsjednik udruženja.

 

 

 

 

 

          7.  ORGANI UDRUŽENJA

 

 

 

 

 

                                                           Član   16.

 

 

 

         -   Udruženjem upravljaju i rukovode kolektivni i individualni organi, legalno izabrani u okviru ovog humanitarnog udruženja.

 

                  Kolektivni organi udruženja su :

 

 

 

-                Skupština

 

-                Upravni odbor

 

-                Nadzorni odbor

 

-                Sud časti

 

 

 

 

 

            8.  SKUPŠTINA 

 

 

 

                                                         Član  17.

 

 

 

    Najviši organ udruženja je Skupština.

 

-          Skupštinu čine delegati osnivači a koji mogu biti iz svih struktura rada i života ovog područja.                                         .    

 

-          Mandat članova Skupštine udruženja iznosi 4 (četiri) godine.

 

-          Redovna Skupština se održava jednom godišnje a vanredna po potrebi.

 

-          Sjednicama Skupštine kao gosti mogu prisustvovati organi vlasti i drugi organi i organizacije koje imaju neposrednog interesa da prisustvuju u radu udruženja.

 

 

 

                                                  Član   18.

 

-          Skupštinu čine 15 članova 8delegata) a članovi Skupštine su po funkciji članovi

 

     Upravnog odbora  i članovi Nadzornog odbora

 

 

 

 

 

                                                  Član   19.

 

 

 

-          Prvu konstituirajuću Skupštinu otvara i njome rukovodi najstariji član Skupštine

 

      udruženja.

 

-   Najstariji član udruženja predlaže izbor Radnog predsjedništva, Verifikacionu komisiju i druga Radna tijela, nakon čega se vrši izbor

 

        -   Izabrano Radno predsjedništvo preuzima rukovođenjem daljeg rada Skupštine. 

 

 

 

 

 

                                                   Član  20.

 

   

 

-          Skupština udruženja zasjeda kao redovna i vanredna.

 

-          Redovna se Skupština se saziva i održava jednom godišnje.

 

-          Vanredna Skupština se saziva po ukazanoj potrebi.

 

 

 

 

 

                                                         Član   21.

 

 

 

-          Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno natpolovičan broj članova Skupštine.

 

-          Odluke,Zaključci i drugo donosi se nadpolovičnom većinom glasova a dvotrećinskom većinom Statut.

 

-          Glasanje se obavlja aklamacijom odnosno dizanjem ruke a može se glasati i tajno putem glasačkih listića o čemu odlučuje Skupština.

 

-          Poslovnikom o radu kojeg priprema Upravni odbor se bliže određuje rad Skupštine.

 

 

 

                                                Član  22. 

 

 

 

-          Redovnu ili vanrednu Skupštinu saziva i njome rukovodi rotirajući Predsjednik odnosno članovi Upravnog odbora svaki po godinu dana osim Predsjednika.

 

-          Skupština se može sazivati na prijedlog :Upravnog odbora,Nadzornog odbora,jedne trećine članova Skupštine kao i Predsjednika udruženja.

 

 

 

 

 

                                            Član    23.

 

 

 

Skupština je nadležna da :

 

-          Donosi Statut udruženja i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama.

 

-          Usvaja program rada i razvoja udruženja.

 

-          Odlučuje o stupanju u razne oblike udruživanjau skladu sa zakonskim propisima.

 

-          Donosi opće i pojedinačne akte udruženja, osim onih za čije je donošenje nadležan Upravni odbor.

 

-          Odlučuje o  pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada udruženja.

 

-          Bira Upravni odbor,Nadzorni odbor,komisije,Predsjednika i zamjenika udruženja.

 

-          Obrazuje stalna i povremena tijela(komisije,odbore i grupe za pojedine poslove i slično.

 

-          Razmatra godišnji izvještaj o radu i završni račun,godišnji financijski plan prihoda i rashoda i usvaja ich.

 

-          Vrši izmjene i dopune Statuta po postupku kao i kod donošenja.

 

-          Ako zato postoji potreba ovlašćuje Upravni odbor da obavi  određene poslove iz njegove nadležnosti.

 

-          Vrši i druge poslove određenje Statutom i drugim aktima.

 

 

 

      

 

 

 

    9.  UPRAVNI ODBOR 

 

 

 

                                                        Član   24.

 

 

 

 

 

-          Upravni odbor je Izvršni organ Skupštine udruženja i kao takav za svoj rad odgovoran je Skupštini

 

-          Upravni odbor ima pet članova, među kojima je Predsjednik udruženja, dopredsjednik i još tri člana, čiji mandat traje 4 (četiri) godine.

 

-          Predsjednik Upravnog odbora udruženja je Predsjednik udruženja u cjelini. 

 

 

 

                                                            Član   25. 

 

 

 

-          Upravni odbor održava svoje sjednice najmanje jednom tromjesečno i po potrebi.

 

-          Sjednicom predsjedava i njome rukovodi Predsjednik Upravnog odboraa a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

 

-          Odluke, zaključke i drugo, Upravni odbor donosi nadpolovičnom većinom glasova.

 

 

 

 

 

                                                          Član   26.    

 

 

 

-          U slučaju da je nemoguće održati sjednicu Upravnog odbora zbog izuzetnih okolnosti a priroda posla zahtijeva neodložno izvršenje određenih zadataka iz nadležnosti Upravnog odbora,Predsjednik ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ovlašćeni su da odlučuju po svim pitanjima,čije se odluke naknadno stavljaju na verifikaciju Upravnom odboru.

 

 

 

 

 

                                                        Član   27.

 

 

 

Nadležnosti Upravnog odbora su :

 

-          Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština.

 

-          Donosi opće i pojedinačne akte osim onih za koje je donošenje nadležna Skupština.

 

-          Utvrđuje prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda završnog računa i izvještaja o radu za proteklu godinu.

 

-          Donosi akte o organizaciji,sistematizaciji stručno operativne službe i druga akta od neposrednog interesa za rad udruženja.

 

-          Na prijedlog predsjednika udruženja,imenuje sekretara , knjigovođu i druge potrebne radnike u skladu sa potrebama odnosno organizacijom i sistematizacijom .

 

-          Stara se o zakonitom , pravilnom i blagovremenom izvršenju odluka i drugih akata koje donosi Skupština , kao i ciljeva utvrđenih Statutom , Planom rada i drugim aktima.

 

-          Donosi akta odluke o utvrđivanju i načina plaćanja članarine.

 

-          Utvrđuje kriterije za raspodjelu prikupljenih humanitarnih roba ili ovlašćuje predsjednika udruženja da prema utvrđenim kriterijima vrši raspodjelu roba.

 

-          Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima i ovlašćenjima Skupštine.

 

 

 

 

 

                                                         Član   28.

 

 

 

-          U slučaju da određeni broj članova Upravnog odbora iz bilo kojih razloga prestane biti član, Upravni odbor može vršiti funkciju u krnjem sasrtavu,ali u tom slučaju se nemogu koptirati novi članovi bez Skupštinske odluke.

 

-          Ako u slučaju iz prethodnog stava duže vrijeme Upravni odbor čini manje od jedne polovine njeni članova a Skupštinu nije moguće održati, tada je Predsjednik udruženja ovlašten da koptira neke članove u Upravni odbor, stim što će se na prvoj narednoj sjednici Skupštine izvršiti verifikacija koptiranih članova Upravnog odbora nakon čega se koptirani članovi smatraju uredno i proceduralno izabranim.

 

 

 

 

 

     10.  PREDSJEDNIK  UDRUŽENJA 

 

    

 

                                                            Član   39.

 

 

 

-          Predsednik Upravnog odbora udruženja je ujedno i Predsjednik udruženja, a

 

     mandat  mu traje 4 (četiri) godine.

 

-          Predsjednik udruženja predstavlja,zastupa i potpisuje za udruženje kao pravno lice pred pravnim i drugim subjektima.

 

-           Koordinira rad cijelokupnog poslovanja udruženja i stara se o sprovođenju jednogodišnjeg Plana rada.

 

-          Odobrava ili stavlja veto na pojedine Odluke,Zaključke ili Rješenja koja donose drugi organi a za koja smatra da nisu u skladu sa zakonom ili Statutom ili drugim općim aktima udruženja.

 

-          Zaključuje i potpisuje Ugovore o poslovnoj saradnji i međusobnim odnosima sa drugim humanitartnim organizacijama, fondacijama,donatorima iz zemlje ili inostranstva i druge ugovore odnosno sporazume.

 

-          Predlaže Upravnom odboru lica za funkciju Sekretara,Knjigovođe ili nekog drugog radnog mjesta.

 

-          Donosi akta o ratnoj organizaciji i sistematizaciji shodno postojećim zakonskim propisima i vrši raspored zaposlenih i radno angažiranih osoba na odgovarajuće radne zadatke.

 

-          Predlaže Upravnom odboru akta o sistematizaciji,nagrađivanju i drugim pravima zaposlenih i angažiranih radnika.

 

 

 

-          Predsjednik udruženja u vršenju svoje funkcije redovno komunicira sa domaćim i stranim donatorima i institucijama u cilju uspješnog realiziranja godišnjeg Plana rada i afirmacije Saveza.               

 

 

 

 

 

                                                            Član   30.

 

 

 

-          Predsjednik može biti profesionalno lice ili volonter i za svoj rad odgovara Skupštini a za zakonitosti široj zajednici.

 

-          Dopredsjednik može biti profesionalno lice ukoliko postoji potreba za njegovo profesionalno angažovanje ili volonter koji za svoj rad odgovara Upravnom odboru. 

 

 

 

   

 

                                                        

 

    12.  NADZORNI ODBOR

 

 

 

                                                            Član   31.

 

 

 

-          Nadzorni odbor je nadzorni organ udruženja, koji je za svoj rad odgovoran Skupštini udruženja .

 

-          Nadzorni odbor se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik a bira ih Skupština udruženja iz svojih redova.

 

-          Mandat im traje koliko i drugim organima udruženja od 4 (četiri) godine. 

 

 

 

 

 

                                                Član   32.

 

 

 

-          Nadzorni odbor koji je u svom radu samostalan vrši nadzor nad financijsko materijalnim poslovanjem udruženja i o tome podnosi izvještaj Upravnom odboru i Skupštini udruženja.

 

-          Pored nadzora iz prethodnog stava, Nadzorni odbor vrši nadzor nad cjelokupnim radom i poslovanjem udruženja a o nađenom stanju dužan je upoznati Skupštinu, Upravni odbor,Predsjednika i druge organe te poduzima potrebne mjere za otklanjanje eventualnih propusta.

 

 

 

 

 

    13.  OSTALE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KOLEKTIVNE ORGANE

 

 

 

                                                           Član    33.

 

 

 

-          Skupština i Upravni odbor imaju pravo da prema ukazanoj potrebi formiraju razna radna tijela (komisije,radne grupe,i slično) za izvršenje određenih zadataka od interesa za uspješnu realizaciju programski ciljeva i zadataka udruženja.

 

-          O broju članova komisije i drugih tijela iz prethodnog stava odlučuje organ koji ih formira.

 

 

 

                                                Član   34.

 

 

 

-          Članu kolektivnog organa prestaje mandat :

 

-          Na lični zahtjev

 

-          Istekom mandata

 

-          Smrću

 

-          Opozivom 

 

Opoziv provodi posebna komisija od tri člana,koja imenuje Upravni odbor a Skupština odlučuje po eventualnoj žalbi.

 

 

 

 

 

                                                        Član    35.

 

 

 

-   Član kolektivnog organa može biti opozvan ako se zatekne u vršenju kaznenog djela,ako se ponaša suprotno principima utvrđenim ovim Statutom i drugim propisima o humanitarnim djelatnostima i ako se nedolično ponaša pa time narušava ugled udruženja.

 

-   Članom organa upravljanja nemože biti lice kome je izrečena mjera bezbjednosti, zabrana javnog istupanja za vrijeme dok ta mjera traje, niti lice kome je oduzeta ta sposobnost.   

 

 

 

                                                       Član   36.

 

 

 

-          Skupština i Upravni odbor imaju pravo da kada ocijene za potrebno raspravljeju o radu i ponašanju svakog člana, bilo kojeg člana udruženja i poduzimaju odgovarajuće mjere.

 

 

 

 

 

 

 

14.  ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

 

 

 

                                                Član   37.

 

 

 

-          U cilju realizacije programski ciljeva i zadataka raspodjela humanitarni roba udruženja po mjesnim zajednicama imasvoje povjerenike, koje angažuje i određuje Predsjednik udruženja..

 

 

 

                                              Član   38.

 

 

 

-          Povjerenici djeluju u okviru Statuta udruženja a neposrednu raspodjelu humanitarnih roba vrše po uputama iz dotičnog udruženja.

 

 

 

 

 

15.  OPĆI MATERIJALNO FINANCIJSKI POSLOVI

 

 

 

                                                      Član   39.

 

 

 

-          U udruženju prema prirodi i obimu posla obavljaju se :

 

-    Opći poslovi, knjigovodstvo materijalno financijsko poslovanje i skladišni poslovi.

 

-          Opće knjigovodstvene poslove vode stručna lica sa odgovarajućom školskom spremom i radnim iskustvom a sve u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

 

-          I za druge poslove je potrebna odgovarajuća stručna sprema i radno iskustvo.     

 

 

 

                                                               Član    40.

 

 

 

-          Bliže odredbe o unutrašnjoj organizaciji, nadležnostima i načinu rada opće i knjigovodstvene službe, o školskoj spremi i stručnosti zatim mjesečnim prinadležnostima stalno zaposlenih ili na drugi način zaposlenih ili na drugi način angažovanih radnika kao i druga njihova prava regulisaće se sa posebnim Pravilnikom koga na prijedlog Predsjednika usvaja Upravni odbor ili Odlukom koju takođe usvaja Upravni odbor.

 

  

 

 

 

     16.  STICANJE I RASPOLAGANJE SA IMOVINOM 

 

 

 

                                                 Član   41.

 

 

 

-          Udruženje u cilju ostvarivanja programski ciljeva ostvaruje sredstva za rad od prikupljene članarine,dobrovoljnih priloga ili donacija raznih humanitarnih roba, dobrovoljnih priloga pravnih subjekata i pojedinaca u zemlji i inozemstvu, prihoda po osnovu testamenta, priredbi i marketinga,privredne aktivnosti, nekretnina dobijenih po raznoj osnovi, a u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

-          Usluga kod izdavanja odslušni tečajeva i kurseva.

 

-          Kompenzacijom ili odricanjemdijela humanitarnih roba u svrhu plaćanja nastalih troškova transporta, utovara i istovara, kirije i sl. Ukoliko se isti ne mogu platiti iz drugih izvora, stim da procenat kompenzacije odnosno ustupljenih roba ne prelazi 10 %.

 

-          Budžeta općine, kantona, federacije i drugih institucija i izvora, u skladu sa Zakonom .Svi navedeni prihodi i rashodi se utvrđuju godišnjim financijskim planom.  

 

-          Udruženje obavlja i druge djelatnosti koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

 

 

 

17.   PRESTANAK  RADA  UDRUŽENJA,                     

 

                                  

 

                                                     Član   42.

 

 

 

-          Udruženje prestaje sa radom na temelju pravosnažne odluke nadležnog suda

 

-          Donošenjem odluke o prestanku sa radom od strane Skupštine udruženja.

 

-          U drugim slučajevima koji su zakonom utvrđeni. 

 

 

 

 

 

18. RASPODJELA IMOVINE U SLUČAJU

 

PRESTANKA RADA  UDRUŽENJA

 

    

 

                                                             Član   43.

 

 

 

-          Danom prestanka rada udruženja sva imovina udruženja prelazi u vlasništvo općine dotičnog udruženja u kojoj se nalazi ukoliko je općina na financijski način podržavala rad ovog humanitarnog udruženja o čemu odlučuje Skupština.

 

 

 

 

 

 

 

              19.  IZMJENE  I  DOPUNE  STATUTA  UDRUŽENJA

 

          I  DRUGI  OPĆI  AKTI

 

 

 

                                               Član   44.

 

 

 

-          Skupština udruženja Statut donosi sa 2/3 većinom glasova članova.

 

-          Na prijedlog Upravnog odbora većinom glasova članova može se pokrenuti postupak izmjena i dopuna Statuta.

 

 

 

                                                      Član    45.

 

 

 

-          Sva pitanja od značaja za rad udruženja koja nisu regulisana ovim Statutom regulisaće se  posebnim aktima u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                                                      Član   46.

 

 

 

-          Ovaj Statut stupa na snagu sa danom donošenja od kada se i primjenjuje.

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                                                               Predsjednik  Skupštine

 

                                                                                                    SEĐIDA TATLIĆ